Tag: ไม้กลองยี่ห้อไหนดี

ไม้กลอง ยี่ห้อไหนดี

ไม้กลอง ยี่ห้อไหนดี ที่มืออาชีพเลือกใช้

อุปกรณ์ประกอบเครื่องดนตรีก็คล้ายเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายคนเรา เป็นส่วนประกอบที่ทำให้สามารถบรรเลงดนตรีได้ หากขาดชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งก็ไม่สามารถเล่นดนตรีได้ และที่สำคัญ สำหรับมือกลองแล้ว

Read More »

Recent posts !!