Tag: ประวัติของกลองยาว

ประวัติของกลองยาว มีที่มาที่ไปอย่างไร ถึงมาเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของประเทศไทย

ประวัติของกลองยาว มีที่มาที่ไปอย่างไร ถึงมาเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของประเทศไทย

ประวัติของกลองยาว ที่ได้มีการบอกถึงที่มาที่ไป ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ถึงได้กลายมาเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทย ไปดูกันเลย

Read More »

Recent posts !!